Current Location:Home > Publications
1.Eric R. Hoglund, De-Liang Bao, Andrew O’Hara, Sara Makarem1, Zachary T. Piontkowski, Joseph R. Matson, Ajay K. Yadav, Ryan C. Haislmaier, Roman Engel-Herbert, Jon F. Ihlefeld1, Jayakanth Ravichandran, Ramamoorthy Ramesh, Joshua D. Caldwel, Thomas E. Beechem, John A. Tomko, Jordan A. Hachtel, Sokrates T. Pantelides, Patrick E. Hopkins & James M. Howe
"Emergent interface vibrational structure of oxide superlattices"
Nature 601, 556–561 (2022).1

 
2.Jie Zhang, Guanghua Liu, Wei Cui, Yiyao Ge, Songmo Du, Yixuan Gao, Yuyang Zhang,Fei Li, Zhanglin Chen, Shixuan Du, Kexin Chen
"Plastic deformation in silicon nitride ceramics viabond switching at coherent interfaces"
Science 378, 371–376 (2022).1

 
3.Zhao-Yan Gao, Wenpeng Xu1, Yixuan Gao, Roger Guzman, Hui Guo, Xueyan Wang, Qi Zheng, Zhili Zhu, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Qing Huan, Geng Li, Lizhi Zhang, Wu Zhou, and Hong-Jun Gao
"Experimental Realization of Atomic Monolayer Si9C15"
Advanced Materials 34, 2204779 (2022).1

 
4.Yixuan Gao, Li Huang, Yun Cao, Marcus Richter, Jing Qi, Qi Zheng, Huan Yang, Ji Ma, Xiao Chang, Xiaoshuai Fu, Carlos-Andres Palma, Hongliang Lu, Yu-Yang Zhang, Zhihai Cheng, Xiao Lin, Min Ouyang, Xinliang Feng, Shixuan Du & Hong-Jun Gao
"Selective activation of four quasi-equivalent C–H bonds yields N-doped graphene nanoribbons with partial corannulene motifs"
Nature Communications 13, 6146 (2022).1

 
5.Yubo Chen, Joon Kyo Seo, Yuanmiao Sun, Thomas A. Wynn, Marco Olguin, Minghao Zhang, Jingxian Wang, Shibo Xi, Yonghua Du, Kaidi Yuan, Wei Chen, Adrian C. Fisher, Maoyu Wang, Zhenxing Feng, Jose Gracia, Li Huang, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, Ying Shirley Meng & Zhichuan J. Xu
"Enhanced oxygen evolution over dual corner-shared cobalt tetrahedra"
Nature Communications 13, 5510 (2022).1

 
6.Antoine Dumont, Eric Nicholson, Chenyue Qiu, Jinbo Pan, Zachary Gariepy, Shixuan Du, Jane Howe, Chandra Veer Singh, Zheng-Hong Lu
"Restructuring and Reshaping of CsPbX3 Perovskites by Lithium Salts"
Adv. Mater. Interfaces 9, 2201296 (2022).1

 
7.Bowei Li, Jun Deng, Joel A. Smith, Pietro Caprioglio, Kangyu Ji, Deying Luo, James D. McGettrick, K. D. G. Imalka Jayawardena, Rachel C. Kilbride, Aobo Ren, Steven Hinder, Jinxin Bi, Thomas Webb, Igor Marko, Xueping Liu, Yuren Xiang, Josh Reding, Hui Li, Shixuan Du, David G. Lidzey, Samuel D. Stranks, Trystan Watson, Stephen Sweeney, Henry J. Snaith, S. Ravi P. Silva, Wei Zhang
"Suppressing Interfacial Recombination with a Strong-Interaction Surface Modulator for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells"
Adv. Energy Mater 2202868 (2022).1

 
8.Marti Checa, Xin Jin, Ruben Millan-Solsona, Sabine M. Neumayer, Michael A. Susner,Michael A. McGuire, Andrew O’Hara, Gabriel Gomila, Petro Maksymovych, Sokrates T. Pantelides,and Liam Collins
"Revealing Fast Cu-Ion Transport and Enhanced Conductivity at the CuInP2S6–In4/3P2S6 Heterointerface"
ACS Nano 16, 9, 15347 (2022).1

 
9.Zhipeng Song, Jierui Huang, Shuai Zhang, Yun Cao, Chen Liu, Ruizi Zhang, Qi Zheng, Lu Cao, Li Huang, Jiaou Wang, Tian Qian, Hong Ding, Wu Zhou, Yu-Yang Zhang, Hongliang Lu, Chengmin Shen, Xiao Lin, Shixuan Du, Hong-Jun Gao
"Observation of an Incommensurate Charge Density Wave in Monolayer Heterostructure"
Phys. Rev. Lett. 128, 2, 026401 (2022).1

 
10.ErhuanZhang, Lei Tao, JingkunAn, JiangweiZhang, LingzheMeng, XiaoboZheng,Yu Wang,NanLi, ShixuanDu, JiataoZhang, DingshengWang,and YadongLi
"Engineering the Local Atomic Environments of Indium Single‐Atom Catalysts for Efficient Electrochemical Production of Hydrogen Peroxide"
Angew. Chem. Int. Ed.  61, 12, e2021173 (2022).1

 
11.Jindong Ren, Matthias Freitag, Yuxiang Gao, Peter Bellotti, Mowpriya Das, Bertram Schulze Lammers, Harry Mönig, Yuyang Zhang, Constantin G Daniliuc, Shixuan Du, Harald Fuchs, Frank Glorius
"Reversible Self‐Assembly of N‐Heterocyclic Carbene on Metal Surfaces"
Angew. Chem. Int. Ed. 61, 13, e202115104
 (2022).1
 
12.De-Liang Bao, Andrew O’Hara, Shixuan Du, and Sokrates T. Pantelides
"Tunable, Ferroelectricity-Inducing, Spin-Spiral Magnetic Ordering in Monolayer FeOCl"
Nano Lett. 22, 9, 3598–3603 (2022).1

 
13.Yu-Tian Zhang, Yun-Peng Wang, Xianli Zhang, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, and Sokrates T. Pantelides
"Structure of Amorphous Two-Dimensional Materials: Elemental Monolayer Amorphous Carbon versus Binary Monolayer Amorphous Boron Nitride"
Nano Lett. 22, 19, 8018–8024 (2022).1

 
14.Wen-Han Dong, Yu-Yang Zhang, Yan-Fang Zhang, Jia-Tao Sun, Feng Liu & Shixuan Du
"Superconductivity and topological aspects of two-dimensional transition-metal monohalides"
npj Computational Materials 8:185 (2022).1

 
15.Hongxiang Chen, ShengLia, JunDeng, Zhilong Zhang, Jianeng Huang, Fa Chang, Li Huang, Shixuan Du, Pinqiang Dai
"Synthesis, formation mechanism, and intrinsic physical properties of several As/P-containing MAX phases"
J. Mater. Sci. Technol. 133, 23-31 (2022).1

 
16.Sabine M. Neumayer, Mengwei Si, Junkang Li, Pai-Ying Liao, Lei Tao, Andrew O’Hara, Sokrates T. Pantelides, Peide D. Ye, Petro Maksymovych, and Nina Balke
"Ionic control over ferroelectricity in 2D layered van der Waals capacitors"
ACS Appl. Mater. Interfaces. 14, 2, 3018-3026 (2022).1

 
17.Jianchen Lu, Shiru Song, Shuai Zhang, Yang Song, Yun Cao, Zhenyu Wang1, Li Huang, Hongliang Lu,Yu-Yang Zhang, Sokrates T. Pantelides, Shixuan Du, Xiao Lin1, and Hong-Jun Gao
"Intrinsically patterned corrals in monolayer Ag5Se2 and selective molecular co-adsorption"
Nano Res. 15, 6730 (2022).1

 
18.Xin Jin, Lei Tao, Yu-Yang Zhang, Jinbo Pan & Shixuan Du
"Intrinsically scale-free ferroelectricity in two-dimensional M2X2Y6"
Nano Res. 15, 3704 (2022).1

 
19.JZhipeng Song, Juxia Yi, Jing Qi, Qi Zheng, Zhili Zhu, Lei Tao, Yun Cao, Yan Li, Zhaoyan Gao, Ruizi Zhang, Li Huang, Geng Li, Ziqiang Xu, Xu Wu, Yeliang Wang, Chengmin Shen, Yu-Yang Zhang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Shixuan Du & Hong-Jun Gao
"Line defects in monolayer TiSe2 with adsorption of Pt atoms potentially enable excellent catalytic activity"
Nano Res. 15 4687 (2022).1

 
20.Yuhui Li, Yan-Fang Zhang, Jun Deng, Wen-Han Dong, Jia-Tao Sun, Jinbo Pan, Shixuan Du
"Rational Design of Heteroanionic Two-Dimensional Materials with Emerging Topological, Magnetic, and Dielectric Properties"
J. Phys. Chem. Lett. 13, 3594–3601 (2022).1

 
21.Xin Jin, Andrew O'Hara, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du and Sokrates T Pantelides
"Designing strong and tunable magnetoelectric coupling in 2D trilayer heterostructures"
2D Materials 10, 015007 (2022).1

 
22.Xue-Yan Wang, Hui Guo, Jin-An Shi, Yi Biao, Yan Li, Guang-Yuan Han, Shuai Zhang, Kai Qian, Wu Zhou, Xiao Lin, Shi-Xuan Du, Cheng-Min Shen, Hong-Liang Lu & Hong-Jun Gao
"MgO intercalation and crystallization between epitaxial graphene and Ru (0001)"
Rare Metals 41, 304-310 (2022).1

 
23.Jun Deng, Jinbo Pan, Yanfang Zhang, Yuhui Li, Wenhan Dong, Jiatao Sun, and Shixuan Du
"Screening and Design of Bipolar Magnetic-Semiconducting Monolayers and Heterostructures"
ACS Appl. Electron. Mater. 4, 7, 3232-3239 (2022).1

 
24.Zhaoxu Chen, Yuxin Yang, Jun Deng, Shixuan Du, Tianping Ying, Jiangang Guo and Xiaolong Chen
"Delicate superconductivity in nodal-line NaAlGe single crystal"
J. Phys.: Condens. Matter 34, 495702 (2022).1

 
25.Yu-Tian Zhang, Yun-Peng Wang, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du and Sokrates T. Pantelides
"Thermal transport of monolayer amorphous carbon and boron nitride"
Appl. Phys. Lett. 120, 222201 (2022).1

 
26.Jia-Jun Ma, Zhen-Yu Wang, Shui-Gang Xu, Yu-Xiang Gao, Yu-Yang Zhang, Qing Dai, Xiao Lin, Shi-Xuan Du, Jindong Ren, and Hong-Jun Gao
"Local Density of States Modulated by Strain in Marginally Twisted Bilayer Graphene"
Chin. Phys. Lett. 39, 047403 (2022).1

 
27.Andrew O’Hara, Lei Tao, Sabine M. Neumayer, Petro Maksymovych, Nina Balke, and Sokrates T. Pantelides
"Effects of thin metal contacts on few-layer van der Waals ferrielectric CuInP2S6"
J. Appl. Phys. 132, 114102 (2022).1

 
28.Qi Zheng, Rong Yang, Kang Wu, Xiao Lin, Shixuan Du, Chengmin Shen, Lihong Bao, Hong-Jun Gao
"Laser-induced phase conversion of n-type SnSe2 to p-type SnSe"
Chin. Phys. B 37, 047306 (2022).1

 
29.Hao Peng, Xin Jin, Yang Song and Shixuan Du
"First principles study of hafnium intercalation between graphene and Ir(111) substrate"
Chin. Phys. B 31, 106801 (2022).1

 
30.金鑫, 陶蕾, 张余洋, 潘金波, 杜世萱
"几种范德瓦耳斯铁电材料中新奇物性的研究进展"
物理学报 71, 127305 (2022).1