Current Location:Home > Publications
1.Dongfei Wang, De-Liang Bao, Qi Zheng, Chang-Tian Wang, Shiyong Wang, Peng Fan, Shantanu Mishra, Lei Tao, Yao Xiao, Li Huang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Yu-Yang Zhang, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Shixuan Du & Hong-Jun Gao
"Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states"
Nature Communications 14, 1018 (2023).1

 
2.Yuhui Li, Jun Deng, Yan-Fang Zhang, Xin Jin, Wen-Han Dong, Jia-Tao Sun, Jinbo Pan and Shixuan Du
"Nonvolatile electrical control of spin polarization in the 2D bipolar magnetic semiconductor VSeF"
npj Computational Materials 9, 50 (2023).1

 
3.Haihong Jia, Yan-Fang Zhang, Chunlei Zhang, Min Ouyang, and Shixuan Du
"Ligand–Ligand-Interaction-Dominated Self-Assembly of Gold Nanoparticles at the Oil/Water Interface: An Atomic-Scale Simulation"
J. Phys. Chem. B 127, 10, 2258–2266 (2023).1