Current Location:Home > Publications

1. Hui Chen, Xian-Li Zhang, Yu-Yang Zhang, Dongfei Wang1, De-Liang Bao, Yande Que, Wende Xiao, Shixuan Du, Min Ouyang, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao
"Atomically precise, custom-design origami graphene nanostructures"
Science 365, 1036 (2019).  1 


2. Lingyuan Kong, Shiyu Zhu, Michał Papaj, Hui Chen, Lu Cao, Hiroki Isobe, Yuqing Xing, Wenyao Liu, Dongfei Wang, Peng Fan, Yujie Sun, Shixuan Du, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Liang Fu, Hong-Jun Gao and Hong Ding.
"Half-integer level shift of vortex bound states in an iron-based superconductor"
Nature phys. (Accept. 2019)  1 


3.Nannan Zheng, Yiyu Feng, Yu Zhang, Rongjin Li, Ce Bian, Lihong Bao, Shixuan Du, Huanli Dong, Yongtao Shen, Wei Feng
"Tunable giant magnetoresistance in a singlemolecule junction"
Nat commun.10, 3599 (2019).   1 

 
4. Kai Yang, Hui Chen, Thomas Pope, Yibin Hu, Liwei Liu, Dongfei Wang, Lei Tao, Wende Xiao, Xiangmin Fei, Yu-Yang Zhang, Hong-Gang Luo, Shixuan Du, Tao Xiang, Werner A. Hofer&Hong-Jun Gao
"Reversible Modification of Nitrogen-Doped Graphene Based on Se-N Dynamic Covalent Bonds for Field-Effect Transistors"
ACS Appl Mater Interfaces. 11(27):24360-24366 (2019).   1 

 
5. Aisheng Song, Ruoyu Shi, Hongliang Lu, Lei Gao, Qunyang Li, Hui Guo, Yanmin Liu, Jie Zhang, Yuan Ma, Xin Tang, Shixuan Du, Xin Li, Xiao Liu, Yuan-Zhong Hu, Hong-Jun Gao, Jianbin Luo, and Tian-Bao Ma
"Modeling Atomic-Scale Electrical Contact Quality Across Two-Dimensional Interfaces"
Nano Lett.19, 3654 (2019)  
1


6. Hongtao Liu, Lihong Bao, Zhang Zhou, Bingyu Che, Ruizi Zhang, Ce Bian, Ruisong Ma, Liangmei Wu, Haifang Yang, Junjie Li, Changzhi Gu, Cheng-Min Shen, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Quasi-2D Transport and Weak Antilocalization Effect in Few-layered VSe2"
Nano Lett.19, 4551 (2019). 
1

7. Zhong-Liu Liu, Bao Lei, Zhi-Li Zhu, Lei Tao, Jing Qi, De-Liang Bao, Xu Wu, Li Huang, Yu-Yang Zhang, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides and Hong-Jun Gao
"Spontaneous Formation of 1D Pattern in Monolayer VSe2 with Dispersive Adsorption of Pt Atoms for HER Catalysis"
Nano Lett.19 (2019).
1


8.Sun, Yufei; Pan, Jinbo; Zhang, Zetao; Zhang, Kenan; Liang, Jing; Wang, Weijun; Yuan, Zhiquan; Hao, Yukun; Wang, Bolun; Wang, Jingwei
"Elastic Properties and Fracture Behaviors of Biaxially Deformed, Polymorphic MoTe2"
Nano Lett. 19, 761-769 (2019).  1


9.Shi-Yu Zhu, Yan Shao, En Wang, Lu Cao, Xuan-Yi Li, Zhong-Liu Liu, Chen Liu, Li-Wei Liu, Jia-Ou Wang, Kurash Ibrahim, Jia-Tao Sun, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, Hong-Jun Gao
"Evidence of Topological Edge States in Buckled Antimonene Monolayers"
Nano Lett. 11;19(9):6323-6329 (2019).  1


10.Hui Guo, Xueyan Wang, Hongliang Lu, Lihong Bao, Hao Peng, Kai Qian, Jiajun Ma, Geng Li, Li Huang, Xiao Lin, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T Pantelides and Hong-Jun Gao
"Centimeter-scale, single-crystalline, AB-stacked bilayer graphene on insulating substrates"
2D Materials 6, 045044 (2019).  1


11.Jiahao Yan, Liangmei Wu, Rui-Song Ma, Shiyu Zhu, Ce Bian, Jiajun Ma, Qing Huan, Lihong Bao, Jinhai Mao, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Substrate, a choice of engineering the pseudospin in graphene"
2D Mater. 6 045050 (2019).  1


12. Lei Tao, Wei Guo, Yu-Yang Zhang, Yan-Fang Zhang, Jiatao Sun, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides
"Quantum nutcracker for near-room-temperature H2 dissociation"

Sci. Bull.64,4 (2019).  1

13. Chuang Gao, Lei Tao, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Juan Carlos Idrobo, Wu Zhou, and Hong-Jun Gao.
"
Spectroscopic signatures of edge states in hexagonal boron nitride"
Nano Res. 12, 1663 (2019).  1


14.  Mengfei Xue, Qi Zheng, Runkun Chen, Lihong Bao, Shixuan Du and Jianing Chen
"Tin diselenide van der Waals materials as new candidates for mid-infrared waveguide chips"
Nanoscale 11,14113 (2019).  
1


15. Lei Gao, Jia-Tao Sun, Gurjyot Sethi, Yu-Yang Zhang, Shixuan Du and Feng Liu
"Orbital design of topological insulators from two-dimensional semiconductors"
Nanoscale 11,22743 (2019).  1

16. Yixuan Gao, Yu-Yang Zhang and Shixuan Du.
"Recovery of the Dirac states of graphene by intercalating two-dimensional traditional semiconductors"
J. Phys.:Condens.Matter 31 (2019).
1


17. Jason P. Bonacum, Andrew O’Hara, De-Liang Bao, Oleg S. Ovchinnikov, Yan-Fang Zhang, Georgy Gordeev, Sonakshi Arora, Stephanie Reich, Juan-Carlos Idrobo, Richard F. Haglund, Sokrates T. Pantelides
"Atomic-resolution visualization and doping effects of complex structures in intercalated bilayer graphene"
Phys. Rev. Mater. 3, 064004 (2019).  1


18.Rongting Wu, Linghao Yan, De-Liang Bao, Junhai Ren, Shixuan Du, Yeliang Wang, Qing Huan, and Hong-Jun Gao
"Self-assembly evolution of metal-free naphthalocyanine molecules on Ag(111) at the submonolayer coverage"
J. Phys. Chem. C 123, 7202 (2019).  1


19.Yu Wu, Qixun Guo, Qi Zheng, Xiulan Xu, Tao Liu, Yang Liu, Yu Yan, Dongwei Wang, Shibing Long, Lijin Wang, Shanwu Yang, Jiao Teng, Shixuan Du, and Guanghua Yuion
"Stabilizing the Fermi Level of Cr-Doped Magnetic Topological Insulators by Al Passivation"
J.Phys. Chem. C 123, 3823−3828 (2019).  1


20. Zhang, Wei; Hu, Yong; Pan, Jinbo; Zhang, Jingming; Cui, Jun; Yan, Qimin; Ren, Shenqiang
"High current carrying and thermal conductive copper-carbon conductors"
Nanotechnology. 30,185701 (2019).  1

21. Li, Changning; Ku, Nicholas; Liu, Yaohua; Pan, Jinbo; Chai, Binbo; Hu, Feng; Kornecki, Michael; Yan, Qimin; Brennan, Raymond; Ren, Shenqiang
"Magnetically active transition metal cation-substituted alumina"
Nanotechnology. 31,105703 (2019).  1

 
22. LeiTao, Yuyang Zhang, ShiXuan Du
"Construction and manipulation of self-assemble structures on solid surfaces"
Scientia Sinica Chimica 49, 441 (2019). 1


23. Bao Lei, Yu-Yang Zhang, Shi-Xuan Du
"Band engineering of B2H2 nanoribbons"
Chin. Phys. B, 28, 046803 (2019).  1

24. Wen-Yan Xu, Li-Zhi Zhang, Li Huang, Yan-De Que, Ye-Liang Wang, Xiao Lin, Shi-Xuan Du
"Interaction of two symmetric monovacancy defects in graphene"
Chin. Phys. B, 28, 046801 (2019).  1

25. Zhipeng Song, Bao Lei, Yun Cao, Jing Qi, Hao Peng, Qin Wang, Li Huang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Direct deposition of graphene nanowalls on ceramic powders for the fabrication of a ceramic matrix composite"
Chin. Phys. B, 28, 056801 (2019).  1

26. Hui Guo, Xueyan Wang, De-Liang Bao, Hong-Liang Lu, Yu-Yang Zhang, Geng Li, Ye-Liang Wang, Shi-Xuan Du and Hong-Jun Gao
"Fabrication of large-scale graphene/2D-germanium heterostructure by intercalation"
Chin. Phys. B, 28, 078103 (2019).  1

27. Hui Guo, Hui Chen, Yande Que, Qi Zheng, Yu-Yang Zhang, Li-Hong Bao, Li Huang, Ye-Liang Wang, Shi-Xuan Du and Hong-Jun Gao
"Real-space observation on standing configurations of phenylacetylene on Cu (111) by scanning probe microscopy"
Chin. Phys. B, 28, 056107 (2019).  1

28. Jing Qi, Yi-Xuan Gao, Li Huang, Xiao Lin, Jia-Jia Dong, Shi-Xuan Du and Hong-Jun Gao
"Low-temperature growth of large-scale, single-crystalline graphene on Ir(111)"
Chin. Phys. B 28 066801 (2019).  1

29. Zhipeng Song, Bao Lei, Yun Cao, Jing Qi, Hao Peng, Qin Wang, Li Huang, Hongliang Lu, Xiao Lin, Ye-Liang Wang, Shixuan Du, Hong-Jun Gao
"Epitaxial fabrication of two-dimensional TiTe2 monolayer on Au(111) substrate with Te as buffer layer"
Chin. Phys. B 28 056801 (2019).  1