Current Location:Home > Publications
1. C. R.Woods, L. Britnell1, A. Eckmann, R. S. Ma, J. C. Lu, H. M. Guo, X. Lin, G. L. Yu, Y. Cao, R. V. Gorbachev, A. V. Kretinin, J. Park, L. A. Ponomarenko, M. I. Katsnelson, Yu. N. Gornostyrev, K.Watanabe, T. Taniguchi, C. Casiraghi, H-J. Gao, A. K. Geim and K. S. Novoselov
"Commensurate-incommensurate transition in graphene on hexagonal boron nitride"
Nature Physics 10, 451–456 (2014).1

 
2.Linfei Li , Shuang-zan Lu , Jinbo Pan , Zhihui Qin , Yu-qi Wang , Yeliang Wang , Geng-yu Cao , Shixuan Du , and Hong-Jun Gao
"Buckled Germanene Formation on Pt(111)"
Adv. Mater. 26, 4820-4824(2014).1

 
3.Kai Yang, Liwei Liu, Lizhi Zhang, Wende Xiao, Xiangmin Fei, Hui Chen, Shixuan Du, Karl-Heinz Ernst, and Hong-Jun Gao
"Reversible Achiral-to-Chiral Switching of Single MnPhthalocyanine Molecules by Thermal Hydrogenation and Inelastic Electron Tunneling Dehydrogenation"
ACS Nano. 8, 3, 2246-2251(2014).1

 
4.Yu Yang Zhang, Ye-Liang Wang, Lei Meng, Sheng Bai Zhang, and Hong-Jun Gao
"Thermally Controlled Adenine Dimer Chain Rotation on Cu(110): The Critical Role of van der Waals Interactions"
J. Phys. Chem. C 118, 6278-6282(2014).1

 
5. Jindong Ren, Haiming Guo, Jinbo Pan, Yu Yang Zhang, Xu Wu, Hong-Gang Luo, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao
"Kondo Effect of Cobalt Adatoms on a Graphene Monolayer Controlled by Substrate-Induced Ripples"
Nano Lett. 14, 4011-4015(2014). 1

 
6.Haitao Zhou, Jianzhao Liu, Shixuan Du, Lizhi Zhang, Geng Li, Yi Zhang, Ben Zhong Tang, and Hong-Jun Gao
"Direct Visualization of Surface-Assisted Two-Dimensional Diyne Polycyclotrimerization"
J. Am. Chem. Soc. 136, 5567-5570(2014).1

 
7.Yi Pan , Lizhi Zhang , Li Huang , Linfei Li , Lei Meng , Min Gao , Qing Huan , Xiao Lin , Yeliang Wang , Shixuan Du , Hans-Joachim Freund , and Hong-Jun Gao
"Construction of 2D Atomic Crystals on Transition Metal Surfaces: Graphene, Silicene, and Hafnene"
Small 10, 11, 2215-2225(2014).1

 
8.Kai Yang, Wende Xiao, Liwei Liu, Xiangmin Fei, Hui Chen, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao
"Construction of two-dimensional hydrogen clusters on Au(111) directed by phthalocyanine molecules"
Nano Res. 7, 1, 79-84(2014). 1

 
9.L. Z. Zhang, Z. F. Wang, S. X. Du,H.-J. Gao and Feng Liu
"Prediction of a Dirac state in monolayer TiB2"
Phys. Rev. B 90, 161402 (2014).1

 
10. L. Z. Zhang , S. X. Du , J. T. Sun , L. Huang , L. Meng , W. Y. Xu , L. D. Pan , Y. Pan , Y. L. Wang , W. A. Hofer , and H.-J. Gao
"Growth Mechanism of Metal Clusters on a Graphene/ Ru(0001) Template"
Adv. Mater. Interfaces 1, 1300104(2014).1

 
11.Yande Que, Wende Xiao, Xiangmin Fei, Hui Chen, Li Huang, S. X. Du, and H.-J. Gao
"Epitaxial growth of large-area bilayer graphene on Ru(0001)"
Appl. Phys. Lett. 104, 093110 (2014).1

 
12.Yi Zhang, Yanfang Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Xiao Lin, Shixuan Du, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Klaus Müllen and Hong-Jun Gao
"Direct visualization of atomically precise nitrogen-doped graphene nanoribbons"
Appl. Phys. Lett.105, 023101 (2014).1

 
13.Haiming Guo, Yeliang Wang, Shixuan Du and Hong-jun Gao
"High-resolution scanning tunneling microscopy imaging of Si(1 1 1)-7 × 7 structure and intrinsic molecular states"
J. Phys.: Condens. Matter 26, 394001 (2014).1

 
14.Xu Wen-Yan, Huang Li, Que Yan-De, Lin Xiao, Wang Ye-Liang, Du Shi-Xuan, and Gao Hong-Jun
"Effects of graphene defects on Co cluster nucleation and intercalation"
Chin. Phys. B 23, 8, 088108(2014).1

 
15.Xu Wen-Yan, Huang Li, Que Yan-De, Li En, Zhang Hai-Gang, Lin Xiao, Wang Ye-Liang, Du Shi-Xuan, and Gao Hong-Jun
"High quality sub-monolayer, monolayer, and bilayer graphene on Ru(0001)"
Chin. Phys. B 23, 9, 098101 (2014).1

 
16.Sudong Yang, Jing Dong, Zhaohui Yao, Chengmin Shen, Xuezhao Shi, Yuan Tian, Shaoxiong Lin & Xiaogang Zhang
"One-Pot Synthesis of Graphene-Supported Monodisperse Pd Nanoparticles as Catalyst for Formic Acid Electro-oxidation"
Scientific Reports 4, 4501(2014).1

 
17.W. D. Xiao, Y. Y. Zhang, L. Tao, K. At-Mansour, K. Y. Chernichenko, V. G. Nenajdenko, P. Ruffieux, S. X. Du, H.-J. Gao & R. Fasel
"Impact of heterocirculene molecular symmetry upon two-dimensional crystallization"
Scientific Reports 4, 5415(2014).1