Current Location:Home > Publications
1. Liwei Liu, Kai Yang, Yuhang Jiang, Boqun Song, Wende Xiao, Shiru Song, Shixuan Du, Min Ouyang, Werner A. Hofer, Antonio H. Castro Neto, and Hong-Jun Gao
"Revealing the Atomic Site-Dependent g Factor within a Single Magnetic Molecule via the Extended Kondo Effect"
Phys. Rev. Lett. 114 (12), 126601 (2015) 1PRL Cover
2.Yeliang Wang, Linfei Li, Wei Yao, Shiru Song, J. T. Sun, Jinbo Pan, Xiao Ren, Chen Li, Eiji Okunishi, Yu-Qi Wang, Eryin Wang, Yan Shao, Y. Y. Zhang, Hai-tao Yang,Eike F. Schwier, Hideaki Iwasawa, Kenya Shimada, Masaki Taniguchi, Zhaohua Cheng, Shuyun Zhou, Shixuan Du, Stephen J. Pennycook, Sokrates T. Pantelides, and Hong-Jun Gao,
"Monolayer PtSe2, a New Semiconducting Transition-Metal- Dichalcogenide, Epitaxially Grown by Direct Selenization of Pt"
Nano Lett. 15(6), 4013 (2015) 1
3.Lida Pan, Yande Que, Hui Chen, Dongfei Wang, Jun Li, Chengmin Shen, Wende Xiao, Shixuan Du, Hongjun Gao, and Sokrates T. Pantelides,
"Room-Temperature, Low-Barrier Boron Doping of Graphene"
Nano Lett. 15(10), 6464 (2015) 1
4.Geng Li, Haitao Zhou, Lida Pan, Yi Zhang, Li Huang, Wenyan Xu, Shixuan Du, Min Ouyang, Andrea C. Ferrari, and Hong-Jun Gao
"Role of Cooperative Interactions in the Intercalation of Heteroatoms between Graphene and a Metal Substrate"
J. Am. Chem. Soc. 137(22), 7099 (2015) 1
5.Yande Que , Yong Zhang , Yeliang Wang , Li Huang , Wenyan Xu , Jing Tao , Lijun Wu , Yimei Zhu , Kisslinger Kim , Michael Weinl , Matthias Schreck , Chengmin Shen , Shixuan Du , Yunqi Liu , and H.-J. Gao
"Graphene–Silicon Layered Structures on Single-Crystalline Ir(111) Thin Films"
Adv. Mater. Int. 2(3), 1400543 (2015) 1
6.Jinbo Pan, Shixuan Du, Yuyang Zhang, Lida Pan, Yanfang Zhang, Hong-Jun Gao, and Sokrates T. Pantelides
"Ferromagnetism and perfect spin filtering in transition-metal-doped graphyne nanoribbons"
Phys. Rev. B 92, 205429 (2015) 1
7.L. Z. Zhang, Z. F. Wang, Zhiming M. Wang, S. X. Du, H.-J. Gao, and Feng Liu
"Highly Anisotropic Dirac Fermions in Square Graphynes"
J. Phys. Chem. Lett. 6(15), 2959 (2015) 1
8.Marek Knor, Hong-Ying Gao, Saeed Amirjalayer, Armido Studer, Hongjun Gao, Shixuan Du and Harald Fuchs
"Stereoselective formation of coordination polymers with 1,4-diaminonaphthalene on various Cu substrates"
Chem. Comm. 51, 10854 (2015) 1
9.Xiangmin Fei, Lizhi Zhang, Wende Xiao, Hui Chen, Yande Que, Liwei Liu, Kai Yang, Shixuan Du, and Hong-Jun Gao
"Structural and Electronic Properties of Pb- Intercalated Graphene on Ru(0001)"
J. Phys. Chem. C 119(18), 9839 (2015) 1
10.Rongting Wu, Linghao Yan, Yanfang Zhang, Junhai Ren, Deliang Bao, Haigang Zhang, Yeliang Wang, Shixuan Du, Qing Huan, and Hong-Jun Gao
"Self-Assembled Patterns and Young’s Modulus of Single-Layer Naphthalocyanine Molecules on Ag(111)"
J. Phys. Chem. C 119(15), 8208 (2015) 1
11.Jindong Ren, Xu Wu, Haiming Guo, Jinbo Pan, Shixuan Du, Hong-Gang Luo, and Hong-Jun Gao
"Lateral manipulation and interplay of local Kondo resonances in a two-impurity Kondo system"
Appl. Phys. Lett. 107, 071604 (2015) 1
12.Hong-Ying Gao, Hendrik Wagner, Philipp Alexander Held, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, Armido Studer, and Harald Fuchs
"In-plane Van der Waals interactions of molecular self-assembly monolayer"
Appl. Phys. Lett. 106, 081606 (2015) 1
13.Jia-Tao Sun, S. R. Song, S. Meng, S. X. Du, F. Liu, and H. J. Gao
"Surface confined quantum well state in MoS2(0001) thin film"
Appl. Phys. Lett. 107, 161602 (2015). 1
14.Yande Que, Wende Xiao, Hui Chen, Dongfei Wang, Shixuan Du and Hong-Jun Gao
"Stacking-dependent electronic property of trilayer graphene epitaxially grown on Ru(0001)"
Appl. Phys. Lett. 107, 263101 (2015). 1
15.Yi Zhang, Yanfang Zhang, Geng Li, Jianchen Lu, Xiao Lin, Yuanzhi Tan, Xinliang Feng, Shixuan Du, Klaus Müllen, and Hong-Jun Gao
"Construction of single-crystalline supramolecular networks of perchlorinated hexa-peri-hexabenzocoronene on Au(111)"
J. Chem. Phys. 142, 101911 (2015) 1
16.Jian Chen, Zhihui Qin, Jinbo Pan, Min Huang, Shixuan Du, and Gengyu Cao
"In-Plane Intermolecular Interaction Assisted Assembly and Modified Electronic States of Metallofullerene Gd@C82"
Langmuir 31, 11438 (2015) 1
17.Yan Ling-Hao, Wu Rong-Ting, Bao De-Liang, Ren Jun-Hai, Zhang Yan-Fang, Zhang Hai-Gang, Huang Li, Wang Ye-Liang, Du Shi-Xuan, Huan Qing, and Gao Hong-Jun
"Adsorption behavior of Fe atoms on a naphthalocyanine monolayer on Ag(111) surface"
Chin. Phys. B 24(7), 076802 (2015) 1
18.Meng Lei, Wang Ye-Liang, Zhang Li-Zhi, Du Shi-Xuan, and Gao Hong-Jun
"Fabrication and properties of silicene and silicene–graphene layered structures on Ir (111)"
Chin. Phys. B 24(8), 086803 (2015) 1
19.Xiao Hong-Jun, Zhang Li-Zhi, Du Shi-Xuan, Gao Hong-Jun
"Domain boundaries in silicene: Density functional theory calculations on electronic properties"
Chin. Phys. B 24(8): 086806 (2015). 1
20.Marek Knor, Hong-Ying Gao, Saeed Amirjalayer, Armido Studer, Hongjun Gao, Shixuan Du and Harald Fuchs
"Stereoselective formation of coordination polymers with 1,4-diaminonaphthalene on various Cu substrates"
Chem. Commun. 51, 10854 (2015). 1
21.肖文德, 刘立巍,杨锴,张礼智,宋博群,杜世萱,高鸿钧
"氢原子吸附对金表面金属酞菁分子的吸附位置、 自旋和手征性的调控"
Acta Phys. Sin. 64(7), 076802 (2015) 1